Algemene Voorwaarden

ALGEMENE DEFINITIES

 • Online Video Producties, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te 3113 BE SCHIEDAM aan Buitenhavenweg 114 en ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 75157101; hierna te noemen Online Video Producties of Opdrachtnemer. 
 • De offerte is de aanbieding tot het produceren van een mediaproduct in alle mogelijke vormen zoals nader beschreven in de offerte, of een onderdeel hiervan. 
 • De opdracht is de overeenkomst tussen Online Video Producties en opdrachtgever, waarbij Online Video Producties zich verplicht tot de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden genoemd in de offerte en de opdrachtgever zich verbindt tot betaling. 
 • Een productie is het vervaardigen van de in de offerte genoemde opdracht.

 

 • 1. ALGEMEEN 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die door Online Video Producties ten behoeve van de Opdrachtgever worden uitgebracht en uitgevoerd, behoudens tussen partijen overeengekomen wijzigingen, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Online Video Producties zijn bevestigd. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Online Video Producties derden dienen te worden betrokken. 
  3. De opdrachtgever die eenmaal onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Online Video Producties gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 
  4. Wijzigingen die door Online Video Producties in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden jegens de Opdrachtgever vanaf één maand nadat deze gewijzigde algemene voorwaarden aan haar schriftelijk zijn medegedeeld, tenzij de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst ervan schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging. 
  5. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Online Video Producties en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nietige cq. vernietigde bepalingen te vervangen. In dat geval zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
  6. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De voorwaarden zijn tevens terug te vinden op https://onlinevideoproducties.nl/algemene-voorwaarden

 

 • 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

  1. Online Video Producties stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Online Video Producties bepaalt deze uren in alle redelijkheid, aan de hand van de door de opdrachtgever gestelde eisen en wensen. Als de Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen zullen de extra uren en werkzaamheden in rekening worden gebracht op basis van een vast tarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen. Online Video Producties zal in dit soort gevallen de Opdrachtgever hiervan van te voren op de hoogte brengen.
  2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Online Video Producties daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk door Online Video Producties aangegeven. 
  4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
  6. Opdrachten en wijzigingen zijn voor Online Video Producties pas bindend nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. 
  7. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging kenbaar heeft gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. 
  8. Indien de Opdrachtgever voor een productie gebruik gemaakt wil hebben van muziek waarop auteursrechten gelden, moeten deze rechten worden afgekocht. Deze auteursrechten zijn additionele kosten en worden aan de desbetreffende rechthebbende bepaald. Hierdoor worden ze vaak niet in de offerte meegenomen en later toegevoegd aan de eindfactuur of apart gefactureerd. 

 

 • 3. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

  1. Alle in de offertes en overeenkomsten genoemde termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Online Video Producties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Online Video Producties dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
  2. Online Video Producties heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
  3. Indien door in opdracht van Online Video Producties ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
  4. Indien bij de uitvoering van de opdracht Online Video Producties volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 
  5. Online Video Producties is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Online Video Producties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, of heeft voldaan.
  7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Video Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan haar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
  8. Online Video Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
  9. Online Video Producties is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media, apparatuur, materialen en medewerkers.

 

 • 4. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

  1. Online Video Producties is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden en alle uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen per direct op te eisen indien: de opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen ter voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid niet wordt gesteld of onvoldoende is; 
 • de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, danwel een aanvraag tot toetreding tot de WSNP heeft gedaan; 
 • aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
 • de Opdrachtgever zijn onderneming staakt; 
 • de Opdrachtgever anderszins niet in staat is of blijkt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen; 
 • de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van de reconstructie of samenvoegingen van ondernemingen; 
 • buiten toedoen van Online Video Producties op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
  1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Online Video Producties op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  2. Indien de Opdrachtgever, na terzake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt, is Online Video Producties gerechtigd haar verplichtingen jegens haar op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Online Video Producties in overleg met hem zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
  4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bovendien is de opdrachtgever een vergoeding van 25% van de orderprijs verschuldigd, onverminderd het recht van Online Video Producties tot het vorderen van de daadwerkelijke schade. 

 

 • 5. BETALING EN INCASSOKOSTEN

  1. Betaling dient te geschieden zonder toepassing van verrekening, inhouding of opschorting. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 
  2. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van redenen aan Online Video Producties kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de uitgevoerde werkzaamheden, cq. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Online Video Producties in behandeling genomen. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch schept het een opschortingsrecht.
  3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van algehele voldoening.
  4. Indien de Opdrachtgever met enige door hem aan Online Video Producties verschuldigde betalingen in gebreke is, zijn alle andere vorderingen van Online Video Producties op hem heeft terstond opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid. 
  5. Alle kosten van inning, waaronder ook begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, door wie ook verleend, zijn door de Opdrachtgever aan Online Video Producties verschuldigd met het intreden van het verzuim als bedoeld in dit artikel. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00.

 

 • 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

  1. Het in het kader van de overeenkomst door Online Video Producties geleverde blijft haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
  2. Het door Online Video Producties geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht of verzwaard met een zekerheidsrecht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
  3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. 
  4. De opdrachtgever vrijwaart Online Video Producties volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Online Video Producties ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. 
  5. Op alle producties van Online Video Producties rust het auteursrecht en mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Online Video Producties. 
  6. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Online Video Producties te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Online Video Producties openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
  7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Online Video Producties tot stand gebrachte films, ruw filmmateriaal, storyboards, moodboards, scenario’s, synopsissen, loglines, overige teksten, motion graphics, geluidseffecten, werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Online Video Producties, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
  8. De opdrachtgever is alleen gerechtigd om het door Online Video Producties geleverde product in te zetten op de overeengekomen wijze, zoals beschreven in de overeenkomst. Indien opdrachtgever voornemens is het geleverde audiovisuele werk te gebruiken op een wijze die anders is dan overeengekomen, zal opdrachtgever tijdig in overleg treden met Online Video Producties voor het opnieuw vastleggen van een overeenkomst, met de daarbij horende rechten en eventuele afkoopsom. 
  9. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp en/of product, heeft Online Video Producties recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Online Video Producties een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
  10. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Online Video Producties jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 
  11. Online Video Producties behoudt de mogelijkheid om alle producties te gebruiken ter promotie en publiciteit, tenzij Online Video Producties en de opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken zijn overeengekomen. 

 

 • 7. AANSPRAKELIJKHEID 

  1. Online Video Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 2. Online Video Producties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie van de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is zij nimmer aansprakelijk. Ook is Online Video Producties niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 
  2. Indien Online Video Producties aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
  3. Opdrachtgever vrijwaart Online Video Producties tegen alle aanspraken van derden- waaronder begrepen medewerkers, welke direct of indirect, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, alsook tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
  4. De aansprakelijkheid voor schade van Online Video Producties zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de schade. 

 

 • 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

  1. Online Video Producties behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 • 9. PRIVACY 

  1. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Online Video Producties als verwerker van persoonsgegevens in haar administratie hebben, waarvoor Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever staat er jegens Online Video Producties voor in dat de persoonsgegevens zijn verkregen op een wijze die overeenstemt met de wettelijke voorschriften. 
  2. Online Video Producties zal de volgende gegevens voor de Opdrachtgever verwerken: namen, beeldmateriaal, functie en bedrijfsnaam.
  3. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid en is uit dien hoofde volledig aansprakelijk voor het gestelde doel van de verwerking, het gebruik en de inhoud van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van de persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de daartoe gehanteerde middelen.
  4. Online Video Producties verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), op behoorlijke en zorgvuldige wijze en conform de instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat zijn instructies aan Online Video Producties leiden tot een verwerking die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  5. Online Video Producties neemt alle passende technische maatregelen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 
  6. Online Video Producties zorgt ervoor dat alle personen die voor, dan wel ten behoeve van haar werkzaam zijn en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, deze geheim houden en de in dit artikel opgenomen verplichtingen van Online Video Producties kennen en verplicht zijn na te komen. 
  7. Partijen dragen ervoor zorg dat degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, zijn rechten uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan uitoefenen. Online Video Producties zal daartoe, op eerste verzoek van de opdrachtgever, overgaan tot het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie aan de Opdrachtgever, het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens, en/of het overdragen van de persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. 
  8. Online Video Producties zal Opdrachtgever onmiddellijk na kennisneming, doch uiterlijk binnen 24 uur, gedetailleerd op de hoogte stellen van iedere doorbraak van de beveiliging van de persoonsgegevens. Zij is bij bedoelde doorbraak gerechtigd schadebeperkende maatregelen te nemen.
  9. Ingeval de in het vorige lid bedoelde doorbraak een meldingsplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens met zich meebrengt, ondersteunt Online Video Producties bij de afhandeling van deze melding. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Online Video Producties de betrokkenen te informeren, of de doorbraak aan anderen dan Online Video Producties en de Autoriteit Persoonsgegevens mee te delen.
  10. Online Video Producties is gerechtigd om bij de verwerking van persoonsgegevens een derde in te schakelen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Zij zorgt er in dit geval voor dat deze derde dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Online Video Producties in dit artikel. 
  11. Indien de derde die Online Video Producties wil inschakelen buiten de EU is gevestigd, verplicht Online Video Producties om, onverminderd het voorgaande lid deze derde om een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving en overlegt zij daartoe op eerste verzoek van de opdrachtgever bewijs. 
  12. Online Video Producties stelt alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de opdrachtgever, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na het einde van de overeenkomst aan haar ter beschikking. 
  13. Online Video Producties is verplicht alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de Opdrachtgever volledig en onherroepelijk te verwijderen, tenzij de opslag wettelijk verplicht is, of ingeval bewaring noodzakelijk is om nakoming van haar verplichtingen te bewijzen. In dat geval zal zij Opdrachtgever zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een dergelijke noodzaak of wettelijke verplichting en de implicaties voor de bewaartermijn die daaruit voortvloeien. 
  14. Indien na het einde van de overeenkomst vaststaat dat de opdrachtgever alle persoonsgegevens in een door haar schriftelijk geaccepteerd technisch formaat bezit, verwijdert Online Video Producties deze volledig en onherroepelijk binnen 14 dagen nadat is vastgesteld dat dit het geval is. 
  15. Opdrachtgever heeft het recht de naleving van de bepalingen uit dit artikel ten hoogstens éénmaal per jaar te controleren. Zij kan dit na toestemming van Online Video Producties zelf doen of laten doen door een onafhankelijke registeraccountant, register informaticus of daartoe gecertificeerde auditor. Opdrachtgever draagt de kosten van controle en Online Video Producties is gerechtigd om voor de kosten van zijn personeel betrokken bij deze controle een redelijke vergoeding in rekening te brengen. 
  16. Een controle mag de bedrijfsactiviteiten van Online Video Producties niet onnodig verstoren en dient minimaal tien werkdagen voor aanvang schriftelijk aangekondigd te worden aan Online Video Producties, voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle ziet, het controleproces en het tijdsbestek waarin de controle plaatsvindt.

 

 • 10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Online Video Producties is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.